Dialog Akruan

Dialog Akruan 


Aktiviti Dialog Akruan adalah sesi di mana isu-isu berkaitan sumber manusia dan teknologi yang asas dapat dikemukakan oleh peserta sesi.
Kakitangan yang menyertai sesi ini di setiap Kementerian dapat memanfaatkan sesi ini untuk berkongsi isu dan menyampaikan isu serta penyelesaian
ke peringkat pelaksanaan.

Panduan Aktiviti Dialog Akruan.pdf

Borang Persediaan Dialog Akruan.docx

Borang Maklumbalas Peserta Dialog Akruan.docx

Format Laporan Sesi Dialog Akruan.xlsx