Pekeliling dan Surat Pekeliling


  1. PP Bil.4 Tahun 2013 - Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan
  2. SPANM Bil.7 Tahun 2017 - Struktur Kod Perakaunan
  3. SPANM Bil.8 Tahun 2017 - Polisi Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan
  4. SPANM Bil.9 Tahun 2017 - Pemakaian Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia: Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS)
  5. SPANM Bil.10 Tahun 2017 - Carta Akaun Asas Akruan
  6. SPANM Bil.11 Tahun 2017 - Polisi Peralihan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan