Perbezaan Asas Perakaunan

​Perbezaan Asas Perakaunan 


Perbezaan di antara perakaunan tunai ubahsuai dengan perakaunan akruan adalah seperti di bawah :

​Kategori Asas Tunai Ubahsuai Asas Akruan
Hasil Diiktiraf/direkodkan hanya apabila tunai diterima. Diiktiraf/direkod dalam tempoh diperolehi (earned).
Perbelanjaan Diiktiraf/direkod hanya apabila bayaran tunai  dilakukan. Diiktiraf/direkod dalam tempoh dibelanja/ditanggung (incurred).
Aset Tidak dipermodalkan dan diiktiraf/direkod sebagai perbelanjaan pada masa pembayaran. Diiktiraf/direkod sebagai aset dan dipermodalkan dalam tempoh usia gunanya. Susutnilai dikenakan sepanjang tempoh usia gunanya.
Liabiliti Tidak dilaporkan dan diiktiraf/direkod sebagai perbelanjaan pada masa pembayaran. Diiktiraf/direkod dalam tempoh ianya ditanggung (incurred) sehingga dilunaskan.