Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sistem 1GFMAS yang berasaskan perakaunan akruan telah dilaksanakan mulai 1 Januari 2018. Sistem 1GFMAS ini sistem bersepadu yang menggunakan tiga sistem sedia ada iaitu sistem GFMAS, eSPKB dan eTerimaan.

Objektif

1. Mendapatkan maklumbalas berhubung:
(i) penggunaan sistem 1GFMAS
(ii) Latihan 1GFMAS
(iii) Bahan latihan/rujukan


2. Mengenalpasti latihan yang diperlukan bagi memantapkan pelaksanaan perakaunan akruan Kerajaan Persekutuan.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN

Nama


Jantina


Umur


Jawatan *


Kumpulan Perkhidmatan *


Tempoh Perkhidmatan *


Skim Perkhidmatan *


Kementerian *


Agensi


Lokasi *


Tempat bertugas *


Bidang Tugas *


Saya pernah menghadiri Latihan Sistem 1GFMAS *

        Jika ‘Ya’, sila pilih latihan yang pernah dihadiri

        Jika ‘Tidak’, sila pilih mod pembelajaran secara kendiri (Self Learning)BAHAGIAN B : MAKLUMBALAS RESPONDENSKALA
12345
Tidak SetujuKurang SetujuTidak PastiSetujuSangat Setuju


Bahagian I – Penggunaan Sistem 1GFMAS

Mesra Pengguna *

  Low Average High
  12345
1. Sistem ini komprehensif. 
2. Sistem ini membantu saya melaksanakan tugas. 
3. Sistem ini mudah diakses dan mesra pengguna. 
4. Maklumat yang dipaparkan mudah difahami. 

Kepenggunaan Sistem *

  Low Average High
  12345
5. Tiada masalah capaian sistem dari komputer di pejabat saya. 
6. Proses kerja yang perlu dilaksanakan dalam sistem mudah untuk difahami. 
7. Maklumat sistem yang mudah difahami. 
8. Pengendalian sistem terkini (1GFMAS) lebih cepat dan mudah berbanding sistem lama (Sistem GFMAS/ eSPKB/eTerimaan) 
9. Saya berpuas hati dengan keseluruhan sistem ini. 

Latihan 1GFMAS *

  Low Average High
  12345
10. Latihan TTT/EEU/EU/DEU membantu meningkatkan tahap pemahaman saya terhadap sistem 1GFMAS. 
11. Manual Latihan 1GFMAS membantu meningkatkan tahap pemahaman saya terhadap sistem 1GFMAS. 
12. Video Interaktif EpiLearn membantu meningkatkan tahap pemahaman saya terhadap sistem 1GFMAS. 

Bahan Rujukan Sistem 1GFMAS *

  Low Average High
  12345
13. Manual Prosedur Kerja 1GFMAS membantu saya untuk melaksanakan tugas harian dalam Sistem 1GFMAS. 
14. Manual Latihan 1GFMAS membantu saya untuk melaksanakan tugas harian dalam sistem 1GFMAS. 
15. Video Interaktif EpiLearn membantu saya untuk melaksanakan tugas harian dalam sistem 1GFMAS. 
16. Cue Card di Sistem 1GFMAS membantu saya untuk melaksanakan tugas harian dalam sistem 1GFMAS. 
17. Maklumat Buletin portal 1GFMAS membantu saya untuk melaksanakan tugas harian dalam sistem 1GFMAS. 
18. Maklumat di portal Perakaunan Akruan membantu saya untuk melaksanakan tugas harian dalam sistem 1GFMAS. 
19. Maklumat Emel blast Perakaunan Akruan membantu saya untuk melaksanakan tugas harian dalam sistem 1GFMAS. 

Bahagian II – Keperluan Latihan

Sila nyatakan keperluan latihan bagi setiap modul/topik yang disenaraikan.SKALA
12345
Tidak DiperlukanKurang DiperlukanTidak PastiDiperlukanSangat Diperlukan


Latihan Sistem 1GFMAS - PTJ / Pusat Terimaan / Pusat Kos *

  Low Average High
  12345
20. Pengurusan Waran Peruntukan 
21. Pengurusan Perolehan Sistem 1GFMAS 
22. Pengurusan Pembayaran AP Dengan Pesanan Kerajaan 
23. Pengurusan Pembayaran AP Tanpa Pesananan Kerajaan 
24. Pengurusan Pembayaran AP (Agensi Luar) 
25. Pengurusan Gaji PTJ 
26. Perakaunan Terimaan 
27. Perakaunan Aset Perolehan 
28. Perakaunan Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan 
29. Perakaunan Pindahan Aset 
30. Perakaunan Penjejasan Nilai Aset 
31. Perakaunan Penilaian Semula Aset 
32. Perakaunan Pembatalan Urus Niaga Aset 
33. Perakaunan Pelupusan Aset 
34. Perakaunan Pelarasan Aset 
35. Perakaunan Perakaunan Panjar 

36. Lain-lain Latihan 1GFMAS (sila nyatakan)


Latihan Sistem 1GFMAS - Pejabat Perakaunan *

  Low Average High
  12345
37. Pengurusan Pinjaman dan Pendahuluan 
38. Proses Pembayaran 
39. Proses Gaji 
40. Pengurusan Dana 
41. Lejer Tunai 
42. Perakaunan Inter Entity 

43. Lain-lain Latihan 1GFMAS diperingkat Peringkat Pejabat Perakaunan (sila nyatakan)


Latihan Perakaunan Akruan *

  Low Average High
  12345
44. MPSAS – Perakaunan Hasil 
45. MPSAS – Perakaunan Aset 
46. MPSAS – Perakaunan Belanja 
47. MPSAS – Persembahan Penyata Kewangan 
48. Pengenalan Asas Perakaunan Akruan 
49. Carta Akaun Asas Akruan 
50. Polisi Perakaunan Akruan 
51. Polisi Interpretasi 
52. Polisi Peralihan 
53. Manual Perakaunan Akruan 
54. Standard Operating Procedure (SOP) Day 2 

55. Lain-lain Latihan Perakaunan Akruan (sila nyatakan)


56. Nyatakan cabaran yang dihadapi dalam penggunaan sistem 1GFMAS, jika ada: