Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Soal Selidik Kajian Kepuasan Bekerja 2018

BORANG SOAL SELIDIK

KAJIAN MENGENAI KEPUASAN BEKERJA WARGA JANM

TAHUN 2018

 

Y.Bhg. Datuk/Dato´/Datin/Tuan/Puan,

Untuk makluman Y.Bhg Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, Pengurusan JANM telah memutuskan supaya satu kajian dijalankan bagi mengenal pasti tahap kepuasan bekerja warga  
JANM mengenai aspek kerja semasa di jabatan ini. Sehubungan itu, sukacita sekiranya Y.Bhg. Datuk/Dato´/Datin/Tuan/Puan dapat memberi kerjasama dengan mengisi 
dan menjawab soal selidik ini secara atas talian (
online) melalui laman web JANM mulai 7 JANUARI hingga 8 FEBRUARI 2019 dan memberikan pandangan dan cadangan tambahan, 
sekiranya ada. Penemuan kajian ini amat berguna dalam membantu pihak pengurusan merancang dan melaksanakan program yang bersesuaian di masa hadapan.

Segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan dan hanya angka-angka umum sahaja akan dianalisis dan digunakan bagi tujuan penyediaan laporan.

Sebarang pertanyaan lanjut boleh diajukan kepada pegawai berikut:

 

i) Pn. Faziyatun Mohamed Yahya03-88821038

faziyatun@anm.gov.my

ii) Cik Norfaezah Amad Bistomam03-88821090

norfaezah.bistomam@anm.gov.my

iii) En. Au Chong Yee03-88821196

paul.au@anm.gov.my

 

Sekian, terima kasih.


Sila masukkan No.Kad Pengenalan: (numeric sahaja tanpa dash) *


A1. Jantina *

A2. Kumpulan Perkhidmatan *

A3. Tempoh perkhidmatan di JANM *


A4. Bahagian/Negeri/Cawangan anda bekerja: *
Bagi kriteria B – F, sila nyatakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 7 dalam setiap kenyataan di bawah dengan tanda di petak yang berkenaan.

B. Bidang Tugas/Tanggungjawab

    
  1234567
1. Saya berupaya untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberikan 
2. Saya diberi peluang untuk melakukan kerja yang berbeza dari semasa ke semasa 
3. Agihan kerja saya adalah sesuai dengan skop kerja yang disandang 
4. Saya berpeluang untuk melakukan tugas dengan menggunakan kebolehan diri 
5. Saya diberi kebebasan menggunakan pertimbangan sendiri untuk skop kerja saya 
6. Kesesuaian tugas dengan jawatan yang disandang adalah sesuai dengan tugas saya 
7. Saya berpeluang untuk mengikuti program latihan yang sesuai dengan bidang tugas 
8. Saya minat dengan tugas saya 
9. Saya maklum dengan hala tuju dan matlamat jabatan 

C. Kepimpinan Penyelia/Ketua

    
  1234567
1. Saya suka penyelia saya 
2. Penyelia/ketua saya memberi arahan yang jelas dan mudah difahami 
3. Penyelia/ketua memberi maklum balas mengenai tugas saya 
4. Penyelia/ketua memberi sokongan untuk pembangunan kerjaya saya 
5. Penyelia/ketua mahir dan berkebolehan dalam membuat keputusan 
6. Penyelia/ketua berkomunikasi mengenai matlamat dan strategi jabatan secara berkesan 
7. Penyelia/ketua bersedia menerima cadangan/pendapat 
8. Penyelia/ketua membuat pembahagian tugas secara adil 
9. Hubungan saya dengan penyelia/ketua baik 
10. Penyelia/ketua mengambil berat terhadap saya 
11. Penyelia/ketua memberi galakan dan pujian terhadap saya 

D. Ganjaran/Pengiktirafan

    
  1234567
1. Saya berpeluang untuk mendapat penghargaan bagi sesuatu tugas yang cemerlang 
2. Saya diberi peluang untuk terus maju dalam kerjaya saya 
3. Saya diberi peluang untuk menghadiri kursus/seminar dan lain-lain di luar organisasi untuk peningkatan pengetahuan 
4. Pemberian insentif seperti APC dan lain – lain pengiktirafan adalah berdasarkan pencapaian prestasi dan kecemerlangan individu 

E. Hubungan di Tempat Kerja

    
  1234567
1. Saya suka orang yang saya bekerja bersama 
2. Rakan sekerja saya sentiasa memberi bantuan dan galakan 
3. Amalan saling hormat – menghormati di antara satu sama lain tanpa mengira pangkat wujud di organisasi saya 
4. Program/kursus yang dilaksanakan dapat memupuk semangat kerja berpasukan di organisasi saya 
5. Semangat kekitaan wujud di kalangan warga di organisasi saya 
6. Pengurusan atasan prihatin akan kebajikan dan permasalahan warga organisasi 

F. Kemudahan di Tempat Kerja

     
  1234567TB
1. Kelengkapan Pejabat (komputer, telefon, mesin fotostat) 
2. Talian Internet / Intranet 
3. Ruang Kerja/ Bilik Mesyuarat 
4. Kafeteria 
5. Ruang rekreasi/sukan 
6. Surau 
7. Pantri 
8. Kemudahan pejabat di lokasi yang bersesuaian (Contoh: Perpustakaan, Gym dll.) 
9. Pusat Jagaan kanak-kanak disediakan untuk kemudahan warga organisasi 
10. Persekitaran kondusif pejabat 

Lain-Lain (Nyatakan)


G. Cadangan Penambahbaikan
Cadangan bagi menambah baik JANM sebagai sebuah tempat kerja yang kondusif
*