Soal Selidik Nombor Majikan

BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN
Sila lengkapkan maklumat berikut dan pilih salah satu pilihan yang berkenaan sahaja.

Nama Jabatan / Kementerian Anda
Jabatan Muzium Dan Antikuiti
Bidang Tugas Anda: Pengurusan Sumber Manusia
Pengalaman Bekerja 11 - 15 Tahun
Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan dan Profesional
BAHAGIAN B: PENGETAHUAN & PEMAHAMAN RESPONDEN

Takrifan Majikan

Akta Cukai Pendapatan 1976 (S2) mendefinasikan Majikan dimana  wujud perhubungan orang yang menggaji dan orang gaji; Majikan ialah
pihak yang membayar saraan kepada pekerja-pekerjanya di mana ada perhubungan “tuanpekerja”.

KWSP mentakrifkan Majikan sebagai orang yang dengannya seseorang pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan atau perantisan (pelatih).

PERKESO mentakrifkan majikan kepada Majikan Utama dan Majikan Langsung. Majikan Utama adalah majikan yang mengambil pekerja secara
terus untuk bekerja dengannya. Semua pembayaran gaji dan urusan perkhidmatan diuruskan oleh majikan utama ini. Majikan Langsung ialah
majikan yang wujud di bawah majikan utama untuk menjalankan sesuatu kerja secara subkontrak. Majikan langsung berhak sepenuhnya kepada
pekerja yang diambilnya untuk bekerja. Memastikan semua pekerja yang diambil oleh majikan langsung telah didaftarkan dan caruman mereka dibayar.

Berdasarkan takrifan majikan dalam kenyataan di atas, siapakah majikan mengikut kefahaman anda?
Kementerian
Pada pandangan anda, entiti manakah yang sah disisi undang-undang sebagai majikan? Pejabat Perakaunan
Pada pandangan anda, siapakah yang layak membuat pendaftaran majikan sekiranya wujud PTJ baru? Pusat Pembayar
Siapakah yang sepatutnya membuat pendaftaran pekerja baru untuk mendapatkan nombor fail pekerja? Pejabat Perakaunan
Siapa yang bertanggungjawab menyimpan Daftar Pekerja? Pusat Pembayar
Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan Bayaran Caruman Bulanan, Kompaun, Penalti dan termasuk apa-apa dividen dan faedah yang
dibayar ke atas mana-mana caruman?
Kementerian
Siapakah yang bertanggungjawab memaklumkan pemberhentian pekerja seperti bersara dan kematian kepada KWSP/LHDNM/PERKESO? Pusat Tanggungjawab
Jika majikan gagal mematuhi akta KWSP/LHDNM/PERKESO, siapakah yang patut dipertanggungjawabkan? Pusat Pembayar
BAHAGIAN C: MAKLUMBALAS
Berdasarkan kenyataan yang diberikan, anda perlu membuat pilihan seperti berikut,
PC = Pusat Pembayar (Pay Center)
PTJ = Pusat Tanggungjawab
AO = Pejabat Perakaunan (Accounting Office)
PP= Pengawai Pengawal / Kementerian

Sila buat pilihan berikut:
    
  12345
Urusan pendaftaran bagi KWSP, LHDN dan PERKESO adalah mudah jika dilakukan oleh... 
Serahan dokumen bagi urusan pendaftaran majikan dan pekerja adalah cepat dan mudah dilakukan oleh... 
Tugasan untuk mengesan maklumat pencarum sekiranya terdapat isu berbangkit contohnya dokumen tidak lengkap adalah lebih efisyen dilakukan oleh... 
Jarak hubungan di antara majikan dan pekerja adalah lebih dekat dan secara langsung sekiranya majikan adalah... 
Sekiranya penalti dikenakan ke atas bayaran caruman yang lewat, siapakah yang patut memohon pengecualian penalti? 
Urusan susulan bagi sebarang kuiri adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Capaian untuk mendapatkan maklumat rekod pekerja seperti Nombor Kad Pengenalan adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Beban tugas dan tanggungjawab dapat dikurangkan untuk urusan penyelenggaraan rekod pekerja sekiranya majikan adalah... 
BAHAGIAN D: RUMUSAN RESPONDEN

Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa majikan untuk KWSP/ LHDNM/ PERKESO patut berasaskan pada:
Pusat Tanggungjawab
Sila nyatakan sebarang pandangan / komen jika ada.
Tidak hanya itu saja, game demi game yang dihadirkan jua mendapatkan label sebagai game paling laku , paling terkenal dan  paling poly dimainkan. Hadir dengan banyak sekali macam game slot online yang terbaik, dari provider terbaik juga. MPOSPORT jua memberikan banyak sekali macamn permainan berasal cabang judi online lain yang tidak kalah serunya. Sebut saja terdapat game casino, sportsbook, fishing, poker, togel, sabung ayam dan  miki. semua game judi online terbaik yang terdapat di muka bumi mampu kamu temukan disini.
https://68.183.185.101/