Skip Navigation LinksSoal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan

Survey Name:Soal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan
Survey Description:Tujuan soal selidik ini ialah untuk mendapat maklumbalas mengenai persepsi dan juga tahap pemahaman dan penerimaan YBhg Dato’/Tuan/Puan terhadap Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan. Soal selidik ini mengandungi lima (5) aspek penting berkaitan perspektif YBhg Dato’/Tuan/Puan mengenai pelaksanaan perakaunan akruan Kerajaan Persekutuan seperti di bawah : i. Pengetahuan mengenai projek ii. Pendapat mengenai pelaksanaan projek iii. Komitmen yang ditunjukkan oleh pihak kepimpinan tertinggi iv. Reaksi terhadap perubahan yang berlaku v. Pendapat tentang keberkesanan KM portal JANM YBhg Dato’/Tuan/Puan dipohon untuk memberikan pandangan dan perspektif mengenai kelima – lima aspek penting berkenaan mengikut skala berikut : 1 – Sangat Tidak Setuju 2 – Tidak Setuju 3 – Tidak Pasti 4 – Setuju 5 – Sangat Setuju Sukacita dimaklumkan, maklumat yang dikumpul melalui soal selidik ini akan dirahsiakan dan tiada sebarang pendapat persendirian akan diterbitkan, sebaliknya data tersebut akan dikaji melalui maklumat demografik sahaja. Mohon tumpuan diberi kepada semua soalan. Soal selidik hanya akan mengambil masa sekitar 10 minit untuk dilengkapkan. Kerjasama dan maklumbalas pihak YBhg Dato’/tuan/puan, kami dahului dengan ucapan terima kasih.
Time Created:8/5/2013 5:22 PM
Number of Responses:28774
 Show a graphical summary of responses 
 Show all responses