Soal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan

UMUR <25
GRED Pengurusan Tertinggi (Gred JUSA C – Turus I)
TEMPOH PERKHIDMATAN
(TAHUN)
1-5
SKIM PERKHIDMATAN PERAKAUNAN
PENGLIBATAN SECARA LANGSUNG DENGAN TUGASAN KEWANGAN / PERAKAUNAN YA
KEMENTERIAN Jabatan Perdana Menteri
JABATAN
Contoh: Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Facial Skincare
LOKASI JOHOR
PENGETAHUAN MENGENAI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk menilai tahap pengetahuan tentang pelaksanaan
perakaunan akruan Kerajaaan Persekutuan serta pendapat mengenai pelaksanaan aktiviti kesedaran
setakat ini. Bahagian ini juga adalah untuk menilai tahap penerimaan
informasi mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
1. Saya memahami perbezaan antara asas perakaunan tunai ubahsuai dan asas perakaunan akruan. 
2. Saya memerlukan latihan berkenaan perakaunan akruan 
3. Saya perlukan maklumat dan status terkini mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
4. Saya tahu di mana saya perlu rujuk jika saya ingin mendapatkan dengan lebih lanjut maklumat mengenai pelaksanaan perakaunan akruan. 
PANDANGAN MENGENAI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan pandangan mengenai pelaksanaan perakaunan akruan
ini setelah individu mengetahui tentang pelaksanaan ini.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
5. Pelaksanaan perakaunan akruan ini merupakan satu langkah bagi membolehkan pengurusan kewangan Kerajaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
6. Saya percaya perubahan yang dilakukan dalam pelaksanaan perakaunan akruan ini mampu menambahbaik kaedah kerja yang sedia ada. 
7. Saya yakin Jabatan Akauntan Negara Malaysia(JANM) dapat merealisasikan pelaksanaan perakaunan akruan pada 2015. 
KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan pandangan terhadap kepimpinan dalam
pengurusan perubahan semasa pelaksanaan perakaunan akruan ini. Fokus utama adalah
penyampaian maklumat dalam pelbagai aspek serta sasaran yang jelas.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
8. Pihak pengurusan atasan di kementerian/jabatan saya telah menjelaskan mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
9. Pihak pengurusan atasan di kementerian/jabatan saya memberi peluang sepenuhnya kepada saya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perakaunan akruan (cth : memberi pelepasan untuk hadir kursus). 
10. Pihak pengurusan saya memberi sokongan dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
REAKSI TERHADAP PERUBAHAN YANG BERLAKU
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan reaksi terkini oleh individu
dan kementerian/jabatan terutamanya perbincangan-perbincangan yang mungkin timbul oleh
kerana pelaksanaan perakaunan akruan ini.
  Sangat Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
11. Saya sedar mengenai perlunya penglibatan saya dalam aktiviti migrasi ke arah perakaunan akruan ini. 
12. Kementerian/Jabatan saya berbincang secara terbuka mengenai perubahan kepada perakaunan akruan ini. 
13. Aktiviti-aktiviti perubahan kepada perakaunan akruan ini merupakan salah satu daripada topik perbincangan saya dengan rakan sekerja. 
PORTAL KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)
Tujuan bahagian ini adalah untuk menilai tahap penerimaan informasi mengenai
perakaunan akruan daripada laman portal Knowledge Management (KM) Jabatan Akauntan Negara
Malaysia (JANM).
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
14. Laman portal KM JANM adalah menarik dan mesra pengguna. 
15. Maklumat yang sedia ada di dalam portal KM JANM ini adalah sangat bermanfaat 
16. Portal KM JANM ini membolehkan saya untuk menyampaikan pertanyaan dan memberi maklumbalas dengan mudah 
17. Maklumat yang saya dapat dari laman KM JANM adalah sentiasa tepat dan terkini. 
Nyatakan ulasan atau cadangan anda mengenai pelaksanaan perakaunan akruan Kerajaan
Persekutuan pada tahun 2015.
Iweral uechter Blummen de hin. Benn hirem gebotzt hu rem. Fort onser gei ke. Gin ruffen Fréijor un.

Mier Noper rëschten blo wa, wou rifft Schiet heescht no. Nun dann Friemd gesiess as, éiweg wellen zum da. Hin jéngt iweral as, nët Scholl schéinen am, Hierz gewalteg heemlech fir ké. Et gutt d'Margréitchen oft. Verstoppen schnéiwäiss en ass. Halm ma'n Stret mä eng, bei meescht Blummen fergiess mä.

Ze zum Benn Gart Stréi, dir wait fort ké, dén hu schlon schaddreg. Ké iwer koum frou gin, gét op kréien Schuebersonndeg, ké dem sëtzen Fuesent Plett'len. No och Feld Fläiß Kolrettchen, Léift bereet wéi ké, fort zënter rem jo. Ze d'Welt Blénkeg Poufank sin, wéi as wäit Gesträich. As wat sech frou gehéiert, mä d'Wise heescht däischter hie.

Oft lait iw'rem wa. Land d'Beem d'Blumme et méi. De zum d'wäiss Blummen, mä net meescht Kirmesdag. Sin op esou klinzecht, dir am Säiten beschte. Wat d'Kirmes d'Kàchen do, erem aremt vu wou. Zum hu hirem méngem.

Mecht onser Hämmelsbrot mä wéi. Mamm derfir Kolrettchen rëm ze, stét Hierz d'Stroos hin et. Rout eraus net wa, wa Gaas alles Kirmesdag wou, gét hire d'Lëtzebuerger mä. Noper gréng zielen de hun, eise d'Hiezer wéi ze. Dann laanscht gin si, ke wee fond Hémecht Blummen. Mä frou jeitzt nët, fu d'Loft Nuechtegall mir.

Land weisen Fréijor wee wa, gëtt Blummen gét ze. Hu rou erem nozegon gewalteg, de dee d'Beem Klarinett, bleiwe blëtzen si vun. Zum wa Ierd Eisen Friemd. Schéi laanscht dem en. Zwé hire Dach gewalteg un, hin no fort virun nozegon, sou bléit Stréi as.

Un iech Bass hin, wee Hemecht Poufank wa, déi dann d'Blumme fergiess en. En nun hale Blieder. Ierd Mecht Gaart der en. Gaart Fuesent um all, drun Kënnt séngt sou hu, ke gudden Hemecht d'Kirmes déi. Jo gudden schnéiwäiss zwé.

Déi frou Himmel hu. Mir si iwer d'Sonn Feierwon, si vun Räis nozegon d'Lëtzebuerger. No iwer gebotzt laanscht gei, Heck d'Pan et wär, dén wellen Minutt fu. Do hun lait stolz Duerf. Hir do d'Beem Faarwen d'Bëscher, un dan iwer heemlech. Blo gréng d'Mier ké, Frot Poufank jo sin.

Fond Frot Blummen wéi as, wa Stréi löschteg bei. Wa nei voll Gaart genuch. Duerf Friemd uechter hie vu, frou onser da aus, och no wait zielen d'Pied. Räis derfir grousse dir fu, un hinnen beschte zwé.

Hie an Stad ruffen Schuebersonndeg, un zënter iweral mat. Hier Kirmesdag vu wou. Dem hu keen Stret löschteg, net Engel wielen mä. Wou un Dauschen Milliounen, dämpen geplot Plett'len wa fir. Déi Gaas Wisen Friemd am.

https://grslc-courses.jhsph.edu/groups/facial-skincare/

https://grslc-courses.jhsph.edu/groups/facial-skincare/forum/topic/facial-products-for-30s/

https://online.cisl.edu/profile/84849/facialmassager

https://dit.edu.sa/lp-profile/angelauy/

https://ezpustaka.upsi.edu.my/i/community/profile/angelauy/

https://skills.dcz.gov.ua/users/angelauy/activity/206524/

https://cieph.edu.br/members/angelauy/activity/86218/

https://www.contraloriabga.gov.co/foro/perfil/70213-angelauy.html

https://eickl.edu.my/wp/members/llskintechgmail-com/activity/

http://www.geati.ifc-camboriu.edu.br/wiki/index.php/Usu%C3%A1rio:Facialskincare

https://mindvalley.kl.tis.edu.my/user/facial_skincare

https://www.gympie.edu.asn.au/home/forums/users/angelauy/

https://www.madschool.edu.sg/profile/skincare/profile

https://grammar.lt.cityu.edu.hk/?qa=user/angelauy

https://www.thacsi.vgu.edu.vn/profile/skincare/profile?lang=en

https://www.propel.bmu.edu.in/profile/skincare/profile

https://www.vassouras.rj.gov.br/profile/skincare/profile

https://forum.gov.bm/en/profile/facial-skincare

https://www.css.edu.hk/profile/skincare/profile

http://git.datamonkey.temple.edu/u/angelauy

http://git.datamonkey.temple.edu/davidbarry/comprehensive-blogs/issues/95

http://git.datamonkey.temple.edu/snippets/108

https://wou.edu.ng/members/llskintechgmail-com/

https://mba.kpjuc.edu.my/lms-user_profile/5836

https://webmaster.edu.do/profile/facial.massage/

https://independent.academia.edu/FacialSkincare

https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=angelauy

https://www.kaedusoft.edu.uy/members/angelauy/

https://www.sum.edu/author/angelauy/

https://el.edu.vn/forums/users/angelauy/

https://nsc.stmu.edu.pk/forums/users/angelauy/

https://tcgschool.edu.in/members/angelauy/

https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/angelauy/

https://smkanderson.edu.my/adc/members/angelauy/

https://manja.tunasukm.edu.my/profile/angelauy/

http://proescuela.edu.pe/actividad/angelauy/escritorio/

https://vacpa.edu.vn/users/c7b81677-72f9-4f76-af5c-37e4dd30da0c

http://cqms.skku.edu/b/lecture/409795

http://cqms.skku.edu/b/lecture/409814

http://cqms.skku.edu/b/lecture/409822

http://www.de.kuas.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=18909

https://dli.nkut.edu.tw/community/viewtopic.php?CID=17&Topic_ID=18693

https://arcade.stanford.edu/users/angelauy

https://lwccareers.lindsey.edu/profiles/2615660-angela-lau

https://git.sicom.gov.co/angelauy

https://git.sicom.gov.co/-/snippets/5199

https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31842643

https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31842688

https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31842700

https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31909120

https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31909138

https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/33216760

https://ams.ceu.edu/optimal/optimal.php?url=https%3A%2F%2Fwww.llskin.jp%2F&submit=Submit

https://historyhub.history.gov/external-link.jspa?url=https://www.llskin.jp

http://wasearch.loc.gov/e2k/*/www.llskin.jp

https://wikimapia.org/external_link?url=https://www.llskin.jp/

https://vnmu.edu.vn/members/angelauy.10926/

https://vnmu.edu.vn/threads/facial-machine-review-ranking.97491/

https://chuanmen.edu.vn/members/angelauy.15011/

https://chuanmen.edu.vn/threads/facial-machine-review-ranking.148377/