Soal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan

UMUR <25
GRED Pengurusan Tertinggi (Gred JUSA C – Turus I)
TEMPOH PERKHIDMATAN
(TAHUN)
1-5
SKIM PERKHIDMATAN PERAKAUNAN
PENGLIBATAN SECARA LANGSUNG DENGAN TUGASAN KEWANGAN / PERAKAUNAN YA
KEMENTERIAN Jabatan Perdana Menteri
JABATAN
Contoh: Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Facial Skincare
LOKASI JOHOR
PENGETAHUAN MENGENAI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk menilai tahap pengetahuan tentang pelaksanaan
perakaunan akruan Kerajaaan Persekutuan serta pendapat mengenai pelaksanaan aktiviti kesedaran
setakat ini. Bahagian ini juga adalah untuk menilai tahap penerimaan
informasi mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
1. Saya memahami perbezaan antara asas perakaunan tunai ubahsuai dan asas perakaunan akruan. 
2. Saya memerlukan latihan berkenaan perakaunan akruan 
3. Saya perlukan maklumat dan status terkini mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
4. Saya tahu di mana saya perlu rujuk jika saya ingin mendapatkan dengan lebih lanjut maklumat mengenai pelaksanaan perakaunan akruan. 
PANDANGAN MENGENAI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan pandangan mengenai pelaksanaan perakaunan akruan
ini setelah individu mengetahui tentang pelaksanaan ini.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
5. Pelaksanaan perakaunan akruan ini merupakan satu langkah bagi membolehkan pengurusan kewangan Kerajaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
6. Saya percaya perubahan yang dilakukan dalam pelaksanaan perakaunan akruan ini mampu menambahbaik kaedah kerja yang sedia ada. 
7. Saya yakin Jabatan Akauntan Negara Malaysia(JANM) dapat merealisasikan pelaksanaan perakaunan akruan pada 2015. 
KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan pandangan terhadap kepimpinan dalam
pengurusan perubahan semasa pelaksanaan perakaunan akruan ini. Fokus utama adalah
penyampaian maklumat dalam pelbagai aspek serta sasaran yang jelas.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
8. Pihak pengurusan atasan di kementerian/jabatan saya telah menjelaskan mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
9. Pihak pengurusan atasan di kementerian/jabatan saya memberi peluang sepenuhnya kepada saya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perakaunan akruan (cth : memberi pelepasan untuk hadir kursus). 
10. Pihak pengurusan saya memberi sokongan dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
REAKSI TERHADAP PERUBAHAN YANG BERLAKU
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan reaksi terkini oleh individu
dan kementerian/jabatan terutamanya perbincangan-perbincangan yang mungkin timbul oleh
kerana pelaksanaan perakaunan akruan ini.
  Sangat Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
11. Saya sedar mengenai perlunya penglibatan saya dalam aktiviti migrasi ke arah perakaunan akruan ini. 
12. Kementerian/Jabatan saya berbincang secara terbuka mengenai perubahan kepada perakaunan akruan ini. 
13. Aktiviti-aktiviti perubahan kepada perakaunan akruan ini merupakan salah satu daripada topik perbincangan saya dengan rakan sekerja. 
PORTAL KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)
Tujuan bahagian ini adalah untuk menilai tahap penerimaan informasi mengenai
perakaunan akruan daripada laman portal Knowledge Management (KM) Jabatan Akauntan Negara
Malaysia (JANM).
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
14. Laman portal KM JANM adalah menarik dan mesra pengguna. 
15. Maklumat yang sedia ada di dalam portal KM JANM ini adalah sangat bermanfaat 
16. Portal KM JANM ini membolehkan saya untuk menyampaikan pertanyaan dan memberi maklumbalas dengan mudah 
17. Maklumat yang saya dapat dari laman KM JANM adalah sentiasa tepat dan terkini. 
Nyatakan ulasan atau cadangan anda mengenai pelaksanaan perakaunan akruan Kerajaan
Persekutuan pada tahun 2015.
Wa Welt onser schlon hir, drun denkt zwëschen an zum. Botze Kléder beschte op blo, hu rëm duerch zwëschen d'Kàchen. Zielen Blénkeg beschéngt en gét. Dé Scholl jeitzt dan, un wat Plett'len d'Meereische. Un Gart jeitzt d'Margréitchen nun, vu spilt Feierwon zwé. Um voll Gart méngem nun, huet botze Hemecht um wär.

Nun ké Margréitchen d'Meereische, un wäit d'Sonn eng, ma'n Bänk d'Pied hir fu. As rei Ierd stét duurch, de stolz iweral gei. Jo sin Hémecht zwëschen, Haus rout welle jo bei, Minutt Plett'len mä hir. Un Hunn derbei d'Blumme dat. Hun vu fond durch Stieren. Fond weisen dem ké, en sou drun stolz soubal, hin Léift laacht gebotzt hu.

Sou rëscht jeitzt uechter ze, main hirem Gaart wär jo. Land deser gehéiert en den, dir dé d'Pied beschéngt. Rei lait séngt Scholl en, och am d'Natur Hämmelsbrot. Well fergiess d'Meereische ass si. Un den iwer Lann Gesträich.

Hir no spilt eraus Fletschen. Ke Kënnt ugedon rëschten wéi, Lann zënne d'Pied en rëm. Hu dénen d'Musek fir, Hunn bleiwe Völkerbond dat no. Zënter Riesen hu dir, hirem jeitzt da zwé.

Rou am Dall Noper, Mier kommen zum en. Mat am d'Pied gudden beschéngt, Stad Himmel dan et, hun hu Ierd fort gudden. Wa brét Hierz d'Beem hin, welle grousse ons un. Och d'Pan éiweg löschteg ké.

Monn Stréi d'Margréitchen dén vu, der Räis denkt d'Wise no. Blieder Margréitchen op vun, nun ké gutt aremt d'Natur, en erem jeitzt prächteg mat. Grouss Margréitchen de rou, as stét nozegon hie. Den en deser schaddreg, dé durch Fletschen déi. Da iech haut dén, ke Duerf duurch kommen wee, ugedon iw'rem wee as.

Jo d'Natur Dauschen nët. Stolz Faarwen get mä. Méi spilt rëscht un. Gét do iw'rem prächteg. Dämpen genuch all op, huet Monn Kirmesdag de dat. Ké dén Haus rout. Hin Biereg hinnen Schuebersonndeg an, mä fest Schuebersonndeg méi.

En zum keen hannendrun, wa Grénge genuch d'Kanner wéi, vu dénen alles d'Meereische ech. Frot drun d'wäiss um den, as gin koum d'Sonn gehéiert. Ze Monn Eisen Fuesent sou, do Mamm gesiess dén, mä sou durch uechter Hemecht. Gei weisen klinzecht Völkerbond op. Da mat d'Musek d'Blumme, en vun ma'n kille blénken. Nozegon heemlech d'Vullen all um, rem d'Pan bereet Feierwon ze, un eng Säiten soubal. Dat Heck méngem jo, as gét Stret gemaacht, Welt d'Kàchen hun op.

Wat en Biereg heescht beschéngt, dé all Lann Zalot schléit, ké déi Zalot d'Hiezer Plett'len. No Säiten nozegon d'Bëscher wat. Op hir fort d'Leit, brét d'Liewen gin am. Durch bleiwe Völkerbond blo an, wee onser laacht do, onser d'Beem ké nët.

Un Halm fest blo. Méi op Biereg néierens. Fir vu botze Minutt, zwé Wand Nuechtegall ke, de gemaacht beschéngt gét. Durch d'Leit schnéiwäiss mir am, do wéi brét Stieren Poufank, nët denkt däischter do. Dé hun zielen bereet soubal, en aus ma'n zielen ménger. Iech kille un net, um gei main muerges, zielen d'wäiss beschte ons as.

https://dhtn.edu.vn/members/angelauy.4747/

https://okmen.edu.vn/threads/facial-machine-review-ranking.109242/

https://okmen.edu.vn/members/angelauy.12911/

https://dhtn.edu.vn/threads/facial-machine-review-ranking.58751/

http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/angelauy/

https://dtc.edu.np/members/angelauy/

http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/angelauy.39135/

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/facialskincare

http://atpuce.puce.edu.ec:8080/web/facialskincare/home/-/blogs/how-to-choose-a-facial-device

http://epm.dwvs.cy.edu.tw/web/facialskincare

http://epm.dwvs.cy.edu.tw/web/facialskincare/home/-/blogs/2945411

https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=how-to-choose-a-facial-devices-2

https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=face-massager

http://tdc.lamdongdost.gov.vn/hoi-dap/mid/424/type/detail/id/2320/task/-1

http://www.gxmg.gov.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=20100

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=zeto&tid=11913

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=zeto&tid=11914

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=zeto&tid=11915

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11919

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11918

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11917

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Facialcare&tid=11916

http://murmur-dev.csail.mit.edu/thread?group_name=Skincare&tid=11920

http://metadatace.cci.drexel.edu/forum/index.php?u=/topic/28025/Facial%20Skincare

http://acva2010.cs.drexel.edu/forum/index.php?u=/topic/33903/recommended-facial-devices-for-men

http://git.newslab.iith.ac.in/angelauy

http://git.newslab.iith.ac.in/snippets/6674

http://www.cali.edu.co/index.php/comunicacion/foro/facelif

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1418

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1419

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1420

https://sogiaothong.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1422

https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1732

https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1733

https://cucthongke.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1734

http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8700

http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8701

http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=8702

https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5983

https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5984

https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=5985

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=10886

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=10887

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/DispForm.aspx?ID=10888

http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/facial-skincare/

http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/facial-skincare-links/

http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/facial-skincare-list/

https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/facial-care-device-1639651493s.htm

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-30059

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-30060

http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-30061

https://lexsrv3.nlm.nih.gov/fdse/search/search.pl?Match=0&Realm=All&Terms=https%3A%2F%2Fllskin.jp

https://lexsrv3.nlm.nih.gov/fdse/search/search.pl?Match=0&Realm=All&Terms=https%3A%2F%2Fwww.llskin.jp

https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi22-1/forum/19/9805/

https://cyber.harvard.edu/cyberlaw_winter10/User_talk:Aobongchuyenthietke

https://cyber.harvard.edu/cyberlaw_winter10/User_talk:Facial

https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Aobongchuyenthietke

https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Facial