Soal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan - Siri Ke-2

TARIKH 15/1/2020
UMUR 46 - 55
GRED Kumpulan Sokongan 1 (Gred 27 - Gred 40)
TEMPOH PERKHIDMATAN (TAHUN) 11-15
SKIM PERKHIDMATAN PERAKAUNAN
PENGLIBATAN SECARA LANGSUNG DENGAN TUGASAN KEWANGAN / PERAKAUNAN YA
KEMENTERIAN Kementerian Kesihatan Malaysia
JABATAN
Contoh : Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Among these options different, no one popular type of plan loan of cash many people are turning to.
LOKASI PAHANG
JAWATAN Payday Loan Direct Lenders 100 Acceptance - https://aloantoday.com/payday-loan-direct-lenders-100-acceptance.html
PENGETAHUAN & MAKLUMAT PROJEK
Terdapat pelbagai kaedah untuk memastikan informasi Projek Perakaunan Akruan sampai kepada anda. Nyatakan penilaian anda berdasarkan kaedah tersebut:
   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Mesyuarat/ Taklimat 
Change Ambassador anda 
Change Agents (trainers) anda 
Portal projek (www2.anm.gov.my) 
Buletin projek-Fokus AKRUAN 
SKOP, PERANAN & FUNGSI
Terdapat banyak persoalan yang telah dikemukakan mengenai peranan dan skop kerja dalam pelaksanaan perakaunan akruan.
Nyatakan pemahaman anda terhadap perubahan yang akan berlaku:
   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Perubahan terhadap skop dan peranan kerja anda 
Perubahan terhadap fungsi unit anda 
Perubahan terhadap proses kerja yang akan melibatkan anda 
KECEKAPAN/ KEBOLEHAN
Latihan-latihan Perakaunan Akruan telah dilaksanakan.  Walau bagaimanapun, masih terdapat isu / cabaran berkenaan kecekapan
dan kemahiran dalam melaksanakan tugas berkaitan Perakaunan Akruan pada masa kini
dan yang akan datang.  Nyatakan pendapat anda.
   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Saya telah diberi latihan utk melakukan tugas yang berkaitan 
Pemahaman mengenai perakaunan akruan mencukupi untuk saya menjalankan tugas berkaitan 
Saya boleh memperolehi bahan rujukan/latihan akruan walaupun tidak dapat menghadiri latihan 
PENGUMPULAN DATA
Kerja-kerja pengumpulan data telah bermula sejak Julai 2013. Latihan telah dijalankan dimana templat dan panduan pengumpulan
data telah diberikan. Nyatakan keberkesanan medium-medium di bawah dalam membantu kerja-kerja
pengumpulan data.
   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Latihan yang telah dijalankan bagi pengumpulan data 
Templat dan panduan yang jelas 
Arahan yang jelas daripada Kumpulan Kerja 
Penggunaan FAQ bagi pengumpulan data di portal projek (www2.anm.gov.my)