Soal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan - Siri Ke-2

TARIKH 15/1/2020
UMUR 46 - 55
GRED Kumpulan Sokongan 1 (Gred 27 - Gred 40)
TEMPOH PERKHIDMATAN (TAHUN) 11-15
SKIM PERKHIDMATAN PERAKAUNAN
PENGLIBATAN SECARA LANGSUNG DENGAN TUGASAN KEWANGAN / PERAKAUNAN YA
KEMENTERIAN Kementerian Kesihatan Malaysia
JABATAN
Contoh : Jabatan Akauntan Negara Malaysia
For the student loan consolidation you should be better served by a government sponsored federal student loan than by a private loan.
LOKASI PAHANG
JAWATAN Guaranteed Installment Loans For Bad Credit - https://www.apachelending.com/guaranteed-installment-loans-for-bad-credit.html
PENGETAHUAN & MAKLUMAT PROJEK
Terdapat pelbagai kaedah untuk memastikan informasi Projek Perakaunan Akruan sampai kepada anda. Nyatakan penilaian anda berdasarkan kaedah tersebut:
   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Mesyuarat/ Taklimat 
Change Ambassador anda 
Change Agents (trainers) anda 
Portal projek (www2.anm.gov.my) 
Buletin projek-Fokus AKRUAN 
SKOP, PERANAN & FUNGSI
Terdapat banyak persoalan yang telah dikemukakan mengenai peranan dan skop kerja dalam pelaksanaan perakaunan akruan.
Nyatakan pemahaman anda terhadap perubahan yang akan berlaku:
   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Perubahan terhadap skop dan peranan kerja anda 
Perubahan terhadap fungsi unit anda 
Perubahan terhadap proses kerja yang akan melibatkan anda 
KECEKAPAN/ KEBOLEHAN
Latihan-latihan Perakaunan Akruan telah dilaksanakan.  Walau bagaimanapun, masih terdapat isu / cabaran berkenaan kecekapan
dan kemahiran dalam melaksanakan tugas berkaitan Perakaunan Akruan pada masa kini
dan yang akan datang.  Nyatakan pendapat anda.
   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Saya telah diberi latihan utk melakukan tugas yang berkaitan 
Pemahaman mengenai perakaunan akruan mencukupi untuk saya menjalankan tugas berkaitan 
Saya boleh memperolehi bahan rujukan/latihan akruan walaupun tidak dapat menghadiri latihan 
PENGUMPULAN DATA
Kerja-kerja pengumpulan data telah bermula sejak Julai 2013. Latihan telah dijalankan dimana templat dan panduan pengumpulan
data telah diberikan. Nyatakan keberkesanan medium-medium di bawah dalam membantu kerja-kerja
pengumpulan data.
   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Latihan yang telah dijalankan bagi pengumpulan data 
Templat dan panduan yang jelas 
Arahan yang jelas daripada Kumpulan Kerja 
Penggunaan FAQ bagi pengumpulan data di portal projek (www2.anm.gov.my)